ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ