ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਈ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਈ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਬੰਦ