ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ
begum sakina