ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਦਾ ਐ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋ !

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਦਾ ਐ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ