ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ

ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ