ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ, ਘਰ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤਾ, ਧੀਆਂ ਸਕੂਲੋ ਹਟਾਈਆਂ ਪਰ…

ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ, ਘਰ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤਾ, ਧੀਆਂ ਸਕੂਲੋ ਹਟਾਈਆਂ ਪਰ...