‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਫਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ’ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ

‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਫਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ’ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ