ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ