ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਮਗਰੋਂ ECE ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਨੀਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਰਚਿਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ

ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਮਗਰੋਂ ECE ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਨੀਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਰਚਿਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ