ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ