ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਟਿੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ ਔਖੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਟਿੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ ਔਖੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿਆਰ