ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ…

ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ… Daily POst Punjabi