ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦਾ