ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਕਮਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ”’ਹੋਟਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਕਮਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ '''ਹੋਟਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ