ਧਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ…..

ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ