ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ…

ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ...