ਦੋਸਤ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ..ਹੋਈ ਮੌਤ..

ਦੋਸਤ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ..ਹੋਈ ਮੌਤ..