ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ: ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ Offer ਵੀ ਦਿੱਤਾ

ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ: ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇ