ਦੁੱਧ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਦੁੱਧ

ਦੁੱਧ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਦੁੱਧ