ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁਣ ਦਾਲ-ਫੁਲਕੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁਣ ਦਾਲ-ਫੁਲਕੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ