ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜਾਮ…

ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜਾਮ...