ਤਾਂਤਰਿਕ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ 21 ਸਾਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਤਾਂਤਰਿਕ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ 21 ਸਾਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਲਾਤਕਾਰ