ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ Game Of Thrones ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ Game Of Thrones ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ