ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ…

ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ...