ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ