ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਂਦਾ,ਦੇਖੋ ‘ਅੱਗ’ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ !

ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਂਦਾ,ਦੇਖੋ 'ਅੱਗ' ਨਾਲ