ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ !

ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ