ਟੇਟ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਡਿਡੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਬੂ

ਟੇਟ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਡਿਡੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਬੂ