ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਨੱਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ

ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਨੱਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ