ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਜਾਨਾਂ…

ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਜਾਨਾਂ...