ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੂਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਬੀਤੀ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ

ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੂਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ