ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ‘ਚ ਪਾਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਿਸਤੀ ‘ਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ

ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਿਸਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ