ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਬੀੜੀਆਂ

ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਬੀੜੀਆਂ