ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਖੁਦ ਭਰਵਾਉਣ ਆਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ

ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਖੁਦ ਭਰਵਾਉਣ ਆਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ