ਜਮਾਤਾਂ `ਚ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਜਮਾਤਾਂ `ਚ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ