ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਰਚਾ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਰਚਾ