ਛੱਪੜ ਕੰਡੇ ਘਰ ,ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਇਹ ਦੋ ਹੀਰੇ,ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਵੇਗਾ

ਛੱਪੜ ਕੰਡੇ ਘਰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਇਹ ਦੋ ਹੀਰੇ,ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਵੇਗਾ