ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਰਡਰ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ

ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਰਡਰ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ