ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਜੀਜਾ,..’ਨਾਂਹ’ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਜਾ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ‘ਛਪਾਕ’ ਸਟੋਰੀ…

ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਜੀਜਾ,..’ਨਾਂਹ’ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਜਾ