ਛੋਟੀਆਂ-2 ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ…

ਛੋਟੀਆਂ-2 ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ...