ਚੋਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਤਿਰ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CCTV ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਚੋਰੀ

ਚੋਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਤਿਰ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CCTV ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਚੋਰੀ