ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ