ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ