ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ‘ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ