ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ

ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ