ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਉੱਗਲੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼

ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਉੱਗਲੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ