ਘੋਰ ਕੱਲਯੁੱਗ! ਹਵਸ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ!, ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ

ਘੋਰ ਕੱਲਯੁੱਗ! ਹਵਸ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ