ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋਡੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋਡੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
begum sakina