ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋਡੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋਡੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ