ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ,ਸਕੂਲ ਜਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ,ਸਕੂਲ ਜਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ