ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਪਤੀ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਤਨੀ, ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ !

ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਪਤੀ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਤਨੀ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ